V Ý Z V A  A K C I O N Á R O M

Dňa 7.5.2009 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie

spoločnosti VADIUM Group a.s. so sídlom Levočská 1, Bratislava, IČO:35694181, ktoré zvolala dozorná rada. Je viac ako dôvodné podozrenie, že nebolo zvolané v súlade so zákonom, nakoľko naň neboli pozvaní minoritní akcionári spoločnosti VADIUM Group a.s. (z cca 2000 osôb sa nik nedostavil), čím im bolo úmyselne zabránené vykonávať svoje akcionárske oprávnenia a v budúcnosti im tým môže vzniknúť značná finančná škoda.

Vyzývame všetkých akcionárov VADIUM Group, a.s., ktorým nebola doručená pozvánka na valné zhromaždenie, aby túto skutočnosť osobne alebo písomne potvrdili v advokátskej kancelárii Advocatus Martinková s.r.o. na Záhradníckej ul. č. 6, 811 08 Bratislava (tel. 02/55 644 578, office@advocatus-law.eu), ktorá bola k tomuto úkonu splnomocnená. (viac >>>)

Návrat na hlavnú stránku >>>